fbpx

Pasar 2.0 festival

kom genieten van … heerlijkte lekkernijen vet live entertainment exotische drankjes super gezellige sfeer leuke wereldse markt zomerse ambiance bier, wijn of cocktail

©  2023 – Pasar 2.0 festival – KvK nr.  41100198

Pasar 2.0 festival algemene voorwaarden

Zowel bezoekers als deelnemers van/aan de events van Pasar 2.0 festival verklaren door online reserveren, inschrijven en boeking zonder meer akkoord te gaan met genoemde onderstaande algemene voorwaarden van organisator Pasar 2.0 festival, als ook hiervan inhoudelijk als zodanig kennis genomen te hebben. Daar waar verder hierin de term ‘organisator’ genoemd wordt, wordt als zodanig Pasar 2.0 festival bedoeld.

Bezoekers aan events

 1. Na online reserveren, aankopen en betaling via iDeal van entreekaarten door op ‘verzenden’ te drukken is de aankoop hiervan onherroepelijk en definitief geworden en kan geen aanspraak meer gemaakt worden op annulering, noch op het recht tot eventuele restitutie van reeds betaalde gelden.
 1. Aangekochte entreekaarten staan op naam ingeboekt in het systeem, echter zijn in geval van verhindering te allen tijde overdraagbaar aan iemand anders. Omboeken van de betreffende aangekochte kaarten naar een ander volgend event is echter onmogelijk tenzij er sprake van annulering door de organisatie is, dus deze zijn dan ook uitsluitend geldig voor het betreffende evenement waarvoor deze aangekocht, geboekt en gereserveerd zijn.
 1. Niet verschijnen of gebruik maken van evt. aangekochte entreekaarten, geeft geen enkel recht op restitutie van reeds betaalde gelden doch leidt automatisch tot het verlies van de betaalde gelden.
 1. In het geval het event om welke reden dan ook geen doorgang vindt, dan wel vanwege een duidelijke overmacht moet worden geannuleerd of opgeschoven (bijvoorbeeld barre weersomstandigheden of uitbreken nieuwe corona virus pandemie), worden geen gelden gerestitueerd maar blijven de reeds aangeschafte entreekaarten gewoon geldig voor een van de volgende edities van Pasar 2.0 festival overal in het land gedurende een jaar na de datum van aanschaf. Indien binnen deze termijn geen gebruik gemaakt is van de betreffende kaarten komt de geldigheid hiervan automatisch te vervallen.
 1. In voorkomende gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien als ook in geval van zaken die niet werden vastgelegd in deze algemene voorwaarden, gaat bezoeker te allen tijde akkoord met hetgeen door organisator Pasar 2.0 festival in deze beslist wordt.
 1. Op deze algemene voorwaarden is te allen tijde het Nederlandse civiele recht van toepassing.

 

Deelnemers aan events

 
 1. Zo lang als door deelnemer geen deelnamegelden zijn voldaan, kan deze zich hieraan geen enkel(e) recht(en) ontlenen naar organisator toe, noch enige claim – in welke vorm maar ook – neerleggen bij Pasar 2.0 festival, hieronder verder te noemen ‘organisator’.
 1. Het is deelnemer verboden om de standplaatsen aan derden (door) te verhuren zonder hiertoe verkregen toestemming of met medeweten en akkoord van organisator. Ook is het deelnemer niet toegestaan om met andere producten deel te nemen dan waarvoor door deze ingeschreven is.
 1. Alle deelnemers dienen te allen tijde tijdig aanwezig te zijn en hun standplaats opgebouwd en ingericht te hebben. Hiervoor geldt uiterlijk ten laatste een uur voor aanvang. In geval van verzuim in deze en dat niet tijdig communicatie hierover plaatsvindt naar organisator, behoudt deze zich te allen tijde zonder meer het recht voor om de standplaats anders in te vullen of te vergeven aan een andere deelnemer. Als zodanig kan deelnemer zich daarna bij te laat arriveren geen enkel recht tot deelname meer ontlenen en geldt bovendien dat deze het reeds betaalde deelnamegeld kwijt is.
 1. In het geval van het ontstaan van eventuele overmachtsituaties, calamiteiten of voorspelling van slechte weersomstandigheden behoudt organisator zich te allen tijde het recht voor om tot annuleren van een event over te gaan en deze op te schuiven naar (een) latere toekomstige datum/data, dan wel voor deze op termijn een passend alternatief aan te bieden. Dit dient door deze te allen tijde uiterlijk 24 uur van tevoren aan deelnemer te zijn meegedeeld. Zo dit niet het geval is, dient het betreffende event gewoon te allen tijde doorgang te vinden.
 1. Organisator kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ontstane schade als gevolg van annuleren van een event zoals bijvoorbeeld inkomstenderving, noch voor teleurstellende verkoopresultaten.
 1. Deelnemer dient zelf te zorgen voor een afdoende WA-verzekering en kan als zodanig derhalve nooit organisator in deze aanspreken.
 1. Voor, tijdens en na alle events is deelnemer te allen tijde volledig en geheel zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigendommen. Organisator kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade – in welke vorm dan ook – van/aan eigendommen van deze.
 1. Na online boeken middels het drukken op de knop ‘verzenden’ door deelnemer en ontvangst van de e-mail bevestiging hiervan door deze, is deelname onherroepelijk en definitief geworden en kan deze geen aanspraak meer maken op annulering, noch op het recht tot eventuele restitutie van reeds betaalde gelden. Als zodanig ontstaat bij deelnemer hieruit na ontvangst van de bevestigingsnota dan ook te allen tijde de verplichting tot de betaling van betreffend notabedrag aan organisator. Zulks uiteraard wel tenzij deze nota niet conform de verrichte boeking opgemaakt werd. NOOT : In geval deelnemer toch een verzoek tot annulering indient binnen uiterlijk een week voor betreffende datum/data waarvoor door deze geboekt is, kan deze met toestemming van – en in overleg met – organisator gebruik maken van een ‘in de plaats stelling’ door deelname aan een ander evenement van dezelfde strekking en aantal dagen. Ditzelfde geldt in geval binnen een kortere termijn geannuleerd wordt door deelnemer vanwege bijvoorbeeld een sterfgeval, ziekenhuisopname en/of (een) andere dwingende reden(en). Dit zulks en mits er uiteraard op de betreffende uitwijkdatum/data waarvoor door deze gekozen wordt uiteraard nog plaats is in de betreffende branche.
 1. Deelnemer gaat er na het online boeken mee akkoord – en is er van op de hoogte – dat de deelname altijd zal blijven staan. Deze is derhalve dus na boeking definitef vastgelegd. De events waarvoor door deze online geboekt is zullen te allen tijde doorgang vinden, echter wel bestaat altijd de mogelijkheid dat eventueel data en/of locaties door organisator gewijzigd en/of opgeschoven kunnen worden. Dit zal zonder meer tijdig – doch uiterlijk 24 uur van tevoren – schriftelijk door organisator aan de deelnemer worden meegedeeld. In geval waarbij binnen minder dan een week tevoren geannuleerd is door organisator, heeft deelnemer zonder meer sowieso het recht op compensatie wegens inkomstenderving middels een (extra) kosteloze deelname in de toekomst aan een van de events van organisator boven op de deelname aan het betreffende doorgeschoven geboekte evenement in kwestie.
 1. Deelnemer verklaart er van op de hoogte te zijn, dat wanneer deelname niet (meer) mogelijk is in geval van overmacht situaties die bijvoorbeeld het gevolg zijn van uitloop van (ver)bouw(ings)werkzaamheden of niet (tijdig kunnen) voldoen aan formaliteiten zoals de benodigde vergunningen, het (wederom) uitbreken van een corona virus of andersoortige gelijke pandemie dan wel dat ter plaatse op de betreffende deelnamelocatie (extra) benodigde, aanvullende veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden of normen van toepassing zijn als gevolg van te verwachten (extreme) weersomstandigheden of andersoortige natuurrampen, geen enkel recht bestaat op restitutie van reeds betaalde gelden. In dit geval geldt dezelfde procedure als voorgaand vernoemd in artikel 9, namelijk dat te allen tijde een gedegen ‘in de plaats stelling’ van een deugdelijke en passende alternatieve deelnamemogelijkheid aan een volgend toekomstig evenement door organisator aangeboden dient te worden aan deelnemer.
 1. In geval van annulering en/of verschuiving van een event door organisator, zoals gemeld in voornoemde artikelen 9 en 10, zal door deelnemer automatisch opnieuw in de toekomst – doch binnen maximaal een jaar – hiervoor (opnieuw) ingeschreven worden in overleg met organisator en mits op de betreffende data niet reeds door een andere partij met dezelfde producten/waren ingeschreven is. Een en ander is geheel ter beoordeling van/door organisator.
 1. Inschrijving voor deelname is uitsluitend bij vooruitbetaling via iDeal per bank mogelijk. De deelnemer ontvangt meteen na betaling per e-mail de bevestigingsnota van organisator met daarop vermeld het door deze betaalde bedrag. Hierop staan tevens heel duidelijk data, tijden als ook locatie omschreven van het evenement waarvoor door deelnemer ingeschreven en betaald is.
 1. In het geval dat de facturatie niet juist of conform de online boeking is geschied, zal de deelnemer hiervan binnen 24 uur na ontvangst van de bevestigingsnota onverwijld schriftelijk melding maken aan organisator, waarna desgewenst aanpassing van de nota kan plaatsvinden indien daartoe gegronde redenen zijn. Indien deze dit later doet is de organisator zonder meer gerechtigd om hiervoor een bedrag van € 17,50 aan administratiekosten in rekening te mogen brengen.
 1. Deelname is eerst definitief zodra de betaling van het volledig verschuldigde bedrag van de betreffende onderhavige deelnamefactuur via iDeal is voldaan. Zo lang als dit (nog) niet het geval is, kan deelnemer zich niet beroepen op een standplaats als zodanig op het/de betreffende geboekte event(s).
 1. In geval van annulering door organisator heeft deelnemer geen recht op restitutie van reeds betaalde deelnamegelden doch beschikt deze in alle redelijkheid te allen tijde over het recht tot deelname aan een toekomstig, gelijkwaardig evenement van organisator. Vervolgens heeft deze binnen een termijn van maximaal een jaar de vrije keuze om als zodanig hiervoor in te schrijven als zijnde een ‘in de plaats stelling’. Deelnemer is dus de reeds betaalde gelden in deze niet kwijt, doch deze fungeren als zodanig als zijnde een wederzijdse borg stelling voor deelname – als genoemd – aan een toekomstig gelijkwaardig evenement voor eenzelfde aantal dagen als oorspronkelijk geboekt.
 1. De events van organisator worden goed gepromoot en onder de aandacht gebracht van een breed publiek. Als zodanig kan zij door deelnemer derhalve dan ook nooit er op aangesproken worden indien de belangstelling qua opkomst tegenvalt of deze matig of slecht is, dan wel in het geval er geen of onvoldoende koperspubliek aanwezig is.
 1. De instructies van ieder gezag van hoger hand zoals de gemeentelijke handhavers, politie, BOA’s, brandweer of terreinbeheerders zullen door deelnemer te allen tijde zonder meer strikt opgevolgd worden. Als zodanig kan organisator nimmer hierop aangesproken worden, noch kan van deze verlangd worden om hierover met betreffende personen/disciplines in discussie te gaan indien deze het ergens niet mee eens is.
 1. Deelnemer verklaart vanzelfsprekend te allen tijde zonder meer van goed gedrag te zijn ten opzichte van alle aanwezige mededeelnemers, bezoekers en organisatie. Ongeacht een goede of minder goede publieke belangstelling c.q. verkopen of andere reden(en), zal deze nimmer – in welke vorm dan maar ook – enige negativiteit omtrent het event naar buiten brengen, dan wel doen treden, uit loyaliteit naar mededeelnemers, bezoekers en organisator toe. In geval van vragen, opmerkingen en/of klachten dient deelnemer zich te allen tijde te wenden tot organisator en kan in deze indien noodzakelijk desgewenst actie ondernomen worden.
 1. In het geval van verzuim of nalaten door deelnemer van bovenstaande in artikel 18 – zowel voor, tijdens als na de events alsmede ook daar buiten – en/of dat er eventuele klachten van mededeelnemers, bezoekers of anderen over deze komen, dan wel dat organisator hiertoe duidelijk aanleiding ziet wegens moverende redenen – behoudt laatstgenoemde zich te allen tijde het recht voor om de betreffende deelnemer die in deze verzuimd heeft per direct uit te sluiten en te royeren van verdere deelname op straffe van non-restitutie van reeds betaalde gelden en deze in het geval er sprake van is dat dit tijdens een event gebeurt terstond te manen om te vertrekken en het evenement te verlaten. In dit geval beschikt betreffende deelnemer over geen enkel verhaalsrecht op organisator inzake dit besluit, in welke vorm dan maar ook, en is dit geheel aan de eigen nalatigheid als zodanig te wijten.
 1. Deelnemer is er volledig en geheel zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor, dat aan alle wettelijke eisen van de overheid als ook voorwaarden, condities en beperkingen namens deze worden voldaan, zoals belastingplicht, warenwet, brandweervoorschriften, inschrijving KvK en/of CRK en uiteraard ook de namaakbestrijding. Hierin is organisator dus absoluut in het geheel geen enkele partij en zij neemt derhalve dan ook als zodanig geen enkel standpunt of verantwoording in. Deze komt te allen tijde volledig voor rekening van de deelnemer.
 1. Voor de deelnemers in de food branche geldt, dat deze op de hoogte dienen te zijn van de wettelijk geldende (HACCP) normen met betrekking tot bereiding, behandeling, verpakking, verstrekking en het bewaren van food producten en deze ook te allen tijde in acht zullen nemen. Meer  en uitgebreidere informatie hierover is te verkrijgen bij de Voedsel en Waren Autoriteit via het telefoonnummer 070-4484848. Instructies in deze van desbetreffende functionarissen van deze diensten aan de deelnemers dienen te allen tijde gerespecteerd en opgevolgd te worden.
 1. Behalve bij de food deelnemers is het gebruik van eventuele stroomvoorziening niet bij de prijs inbegrepen. Dit geld ook voor het eventuele gebruik van verlichting bij het huren van een of meerdere marktkramen of het afnemen van extra elektriciteit door food deelnemers. Dit is geheel optioneel dus zij dienen dit te allen tijde in het aanmeldingsformulier zelf bij opgave en aanmelding heel duidelijk in te vullen, waarmee dan tevens akkoord gegaan wordt om de eventuele meerkosten hiervoor te zullen voldoen. Indien dit niet bij aanmelding is opgegeven en aangekruist, bestaat geen enkel recht op voorziening van (extra) stroom of verlichting.
 1. In voorkomende gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien als ook in geval van zaken die niet werden vastgelegd in deze algemene voorwaarden, gaat deelnemer te allen tijde akkoord met hetgeen door organisator in deze beslist wordt.
 1. Op deze algemene voorwaarden is te allen tijde het Nederlandse civiele recht van toepassing.
 

© Pasar 2.0 festival – Boekweitstraat 79 – 2153 GK Nieuw-Vennep – KvK nummer 41100198

www.pasar20festival.nl | info@pasar20festival.nl

eerstkomende editie

ROTTERDAM

PRINSENPARK

PINKSTERWEEKEND

zaterdag 27 mei

zondag 28 mei
maandag 29 mei

John Bruinzeelpad 1